Members


Professor Takafumi Aoki
Associate Professor Koichi Ito
Guest Researcher Masahiko Hiratsuka
Reasercher Luis Rafael Marval Perez
D3 Shintaro Kato
Yoshinori Koda
M2 Takafumi Ito
Yusei Suzuki
Ai Takahashi
Kanta Miura
M1 Masaki Ito
INSFRAN TANIWAKI KARL LUIS KENJI
Daiki Endo
Takashi Kozu
Hikaru Suzuki
B4 Nagisa Sasuga
Syuhei Hoshi
Ryoutaro Yoshida
Kota WatanabeBack