Members


Professor Takafumi Aoki
Associate Professor Koichi Ito
Guest Researcher Masahiko Hiratsuka
D3 Luis Rafael Marval Perez
Ville Yli-Mayry
D1 Shintaro Kato
Yoshinori Koda
M2 Akira Ito
Sora Endo
Takehisa Okano
Junichi Hata
Kouya Yodokawa
M1 Haruki Imai
Masaru Ueda
Takayoshi Ono
Hiroya Kawai
Sou Sato
B4 Takafumi Ito
Yusei Suzuki
Ai Takahashi
Kanta Miura
Daichi Watanabe
Short-Term
Foreign Student
Jan SolantiBack