Members


Professor Takafumi Aoki
Associate Professor Koichi Ito
Guest Researcher Masahiko Hiratsuka
D3 Luis Rafael Marval Perez
Ville Yli-Mayry
D1 Shintaro Kato
Yoshinori Koda
M2 Haruki Imai
Masaru Ueda
Takayoshi Ono
Hiroya Kawai
Sou Satou
M1 Takafumi Ito
Asateru Kimura
Yusei Suzuki
Ai Takahashi
Miura Kanta
B4 Masaki Ito
INSFRAN TANIWAKI KARL LUIS KENJI
Daiki Endo
Hikaru Suzuki
Ryosuke Yajima
Short-Term
Foreign Student
David Bohu SunBack