Members


Professor Takafumi Aoki
Assistant Professor Koichi Ito
Guest Researcher Masahiko Hiratsuka
D3 Luis Rafael Marval Perez
Shunsuke Tatsumi
D2 Rei Ueno
D1 Ville Yli-Mayry
M2 Daisuke Ishihata
Shuya Ito
Wataru Kawai
Ryoga Suzuki
Ri Sei
M1 Hirokazu Oshida
Manami Suzuki
Shota Hishinuma
Ryuichi Fujimoto
B4 Akira Ito
Sora Endo
Takehisa Okano
Kouya YodokawaBack