Members


Professor Takafumi Aoki
Associate Professor Koichi Ito
Guest Researcher Masahiko Hiratsuka
D3 Yoshiki Koda
Kanta Miura
M2 Shintaro Ito
Tsubasa Konno
Taito Tonosaki
Goki Hanawa
Yuki Yamasaki
M1 Daiki Kimura
Hiromi shidara
Hanying Cho
Yoshinobu Hayakawa
Natsuki Yahaba
Tomoki Wada
B4 Masaya Ikeda
Nagito Saito
Tatsuya Sasayama
Natsuki Takayama
Mika FongBack